สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

กิจกรรมอบรมองค์ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การตรวจโควิท 19 ด้วยตนเอง โดยชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต นำโดยนางมธุรส ทาทอง ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมอบรมองค์ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การตรวจโควิท 19 ด้วยตนเอง โดยชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจด้วยชุด ATK ภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ ให้ อสม. สามารถใช้ชุดตรวจได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในชุมชนของตนเอง...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จัดแบ่งกลุ่มสลับกันทำงาน และติดตามการตรวจหาเขื้อด้วยเทคนิด FIA ณ โรงพยาบาลปลายพระยา จังหวัดกระบี่

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และนางนงลักษณ์ ลีลาสุธานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ นายสัญญา รักษารัตน์ สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จัดแบ่งกลุ่มสลับกันทำงาน และติดตามการตรวจหาเขื้อด้วยเทคนิด FIA ณ โรงพยาบาลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และในเวลา 15.30 น. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวของได้ร่วมกันลงพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง Community Isolation (CI) หรือศูนย์กักตัวในชุมชน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติม การวาง ระบบดูแลรักษาผู้ป่วย ระบบดูแลความปลอดภัย...

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวของได้ร่วมกันลงพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง Community Isolation (CI)

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และการจัดระบบมาตรการการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลอ่าวลึก กรณีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวัน ร่วมกับนางนงลักษณ์ ลีลาสุธานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ นายสัญญา รักษารัตน์ สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก นางบุษบา ภู่วัฒนา ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข) นางธนพัชร สมใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายศักดิ์ชัย สุขโหตุ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายชัชวาล เผือกเนียร เภสัชกรชำนาญการ น.ส.พิมพ์ชนก ทวีสุวรรณ นายแพทย์ปฏิบัติการ...

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและตรวจสถานที่สำหรับการดำเนินการ Buble and seal แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและตรวจสถานที่สำหรับการดำเนินการ Buble and seal แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไ ทย ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินทางการแพทย์ ประจำจังหวัดกระบี่

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ทต.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และหัวหน้างาน EMS ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินทางการแพทย์ ประจำจังหวัดกระบี่ โดย มีเรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีฯ และในเวลา 10.30 น.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมลงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่...

เป็นประธานประชุมการบริหารจัดการการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติขัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมการบริหารจัดการการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 9) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) และการดูแลในชุมชน         (Community Isolation) จังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้กี่ยวข้องทุกท่าน ผ่านระบบ Zoom Meeting

จังหวัดกระบี่เปิดโรงพยาบาลสนามพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 จำนวน 400 เตียง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน

   วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมด้วยนายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ ได้ ให้การต้อนรับ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม “พลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกระบี่” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของจังหวัดกระบี่ สำหรับโรงพยาบาลสนามพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ที่ อาคารฝึกซ้อมกีฬา...

ขอขอบคุณบริษัทแกลม แอนด์ โค จิวเวอรี่ (GLAM&CO.JEWELRY) และ ควิ้นเซส แอนด์ อีทีซี (QUINCES&ETC.)

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. บริษัทแกลม แอนด์ โค จิวเวอรี่ (GLAM&CO.JEWELRY) และ ควิ้นเซส แอนด์ อีทีซี (QUINCES&ETC.) มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ถุงมือการแพทย์ จำนวน 20 กล่อง หน้ากากอนามัย 100 กล่อง โดยมีนายดำริห์ ประคีตะวาทิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

รับมอบชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-Cov-2 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits : ATK) จำนวน 45,000 ชุด จากนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

วันที่ 8 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ) นายดำริห์ ประคีตะวาทิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายสิทธิโชค เพชรทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับมอบชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-Cov-2 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits : ATK) จำนวน 45,000 ชุด จากนาย สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่...

ตัวแทนกลุ่มเพื่อนจากอ่าวนาง มอบน้ำดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสนาม

วันที่ 8 กันยายน 2564 ตัวแทนกลุ่มเพื่อนจากอ่าวนาง มอบน้ำดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสนาม โดยมีนายสิทธิโชค เพชรทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นตัวแทนรับมอบ