สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

ประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (video conference) เรื่องประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (video conference) เรื่องประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์ จากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุก โรงพยาบาล สสอ. และผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวสิน เทียนกิ่งแก้ว ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และ พญ.ผ่องพรรณ ถนอมศรีมงคล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุภาพที่ 11 จังหวัดกระบี่

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ดร.นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุภาพที่ 11 จังหวัดกระบี่ โดยมีนายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , ผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงพยาบาลกระบี่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลชุมชน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ทันตแพทย์ วสินเทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลชุมชน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ครั้งที่ 1 / 2564 เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ประเด็นการบริการจัดการพัสดุ, การบริหารการเงินการคลังและการบัญชี, การดำเนินงานงบลงทุน, การบริหารทรัพยากรบุคคล, และการปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายของหน่วยงาน

ประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว กลุ่มงานประกันสุขภาพ เป็นวิทยากร ในการประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) และการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ. ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมจัดหางาน 1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

ประชุมคณะกรรการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ณ ห้องปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ผวจ.กระบี่ สั่งทุกหน่วยเข้มผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ QT14 มีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ทั้งขาเข้าและออก เพื่อติดตามตัวได้ตลอดเวลา 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา นายอุนวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่ นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์...

ขอแสดงความยินดีกับ อสม. ดีเด่นระดับเขต 11 ประจำปี 2564 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ขอแสดงความยินดีกับนายอภิริยกฤตณ์ ขาวด้วง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน จังหวัดกระบี่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2564 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 6-7 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. นางกรกมล เต้บำรุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นำคณะอสม. ดีเด่น จังหวัดกระบี่ ร่วมนำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซ้อมการนำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ภาคใต้ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนคร

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. นางกรกมล เต้บำรุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นำคณะอสม. ดีเด่น จังหวัดกระบี่ ร่วมศรีธรรมราชซ้อมการนำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ภาคใต้ ในวันที่ 6-7 มกราคมนี้ ณ ห้องจงกลณี โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมหารือเพื่อวางแผนการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. น.พ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ รองนายแพทย์สาธารณสุข นายวสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา2019 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับการเข้า-ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม ณ...