สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ยินดีต้อนรับ @สสจ.กระบี่

นพ.สสจ.กระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร สสจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สินชัย รองเดชพร้อมด้วย นางนงลักษณ์ ลีลาสุธานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , นายวสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , ผู้อำนวยการและผู้บริหาร โรงพยาบาลกระบี่ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน , เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่เครือข่ายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายนายกิตดีชัย เอ่งอ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระนาง ชั้น3...

เข้าร่วมประชุมระบบทางไกล ( VDO Conferrence ) จากส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุข เรื่องนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมระบบทางไกล ( VDO Conferrence ) จากส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุข เรื่องนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ร่วมประชุมระบบทางไกล ( VDO Conference ) จากส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุข เรื่องนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมระบบทางไกล ( VDO Conference ) จากส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุข เรื่องนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  

กิจกรรมร่วมใจเคารพธงชาติ กิจกรรมสวดมนต์ ณ บริเวณลานเสาธงชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 07.45 น. นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน , หัวหน้างาน ทุกงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจเคารพธงชาติ กิจกรรมสวดมนต์ ณ บริเวณลานเสาธงชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ซึ่งกิจกรรมเคารพธงชาติจัดขึ้นตามนโยบายของนายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์แรกของทุกๆเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่สำนึกในคุณ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ...

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณปี พ.ศ. 2565 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานเพื่อการพัฒนาองค์กร จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพี่ซ ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สินชัย  รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณปี พ.ศ. 2565 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานเพื่อการพัฒนาองค์กร จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพี่ซ ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่, สาธารณสุขอำเภอ...

ประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดกระบี่ ปี 2565 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง , สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอในจังหวัดกระบี่ , เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้รับผิดชอบงาน พชอ. ระดับอำเภอ ทุกอำเภอในจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดกระบี่ ปี 2565 โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ครั้งที่ 9 ณ วัดเขาต่อ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสิทธิโชค เพชรทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้รับหมอบหมายจากนายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางภมร รัตนะรัต หัวหน้างานธุรการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ครั้งที่ 9 ณ วัดเขาต่อ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา...

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมนายสิทธิโชค เพชรทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) จังหวัดกระบี่ ประ จำปี 2565 โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ , นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง...

“โรงพยาบาลกระบี่ จัดโครงการรณรงค์สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม”

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 กล่าวรายงานโดย เภสัชกรปรมินทร์ นุยงค์ภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ในบุคลากร และประชาชน ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย สมเหตุผล เกิดสุขภาวะที่ดี โดยมี นายแพทย์เจษฎพันธุ์ สุวันทโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางจิราภรณ์ พันธพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล นางปิยะเนตร...

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้องเพรียงกัน ณ ลานเสาธงชาติไทย สำนักงานสาธารณสุขตังหวัดกระบี่ ซึ่งตามมติรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัว ที่ทรงพระราขทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย นอกจากนี้เปิดโอกาสให้หน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ยาเสพติดและจิตเวช สำนักงานสาธารณสุขตังหวัดกระบี่...