สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลชุมชน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ทันตแพทย์ วสินเทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลชุมชน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ครั้งที่ 1 / 2564 เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ประเด็นการบริการจัดการพัสดุ, การบริหารการเงินการคลังและการบัญชี, การดำเนินงานงบลงทุน, การบริหารทรัพยากรบุคคล, และการปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายของหน่วยงาน

ประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว กลุ่มงานประกันสุขภาพ เป็นวิทยากร ในการประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) และการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ. ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมจัดหางาน 1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

ประชุมคณะกรรการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ณ ห้องปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ผวจ.กระบี่ สั่งทุกหน่วยเข้มผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ QT14 มีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ทั้งขาเข้าและออก เพื่อติดตามตัวได้ตลอดเวลา 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา นายอุนวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่ นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์...

ขอแสดงความยินดีกับ อสม. ดีเด่นระดับเขต 11 ประจำปี 2564 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ขอแสดงความยินดีกับนายอภิริยกฤตณ์ ขาวด้วง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน จังหวัดกระบี่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2564 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 6-7 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. นางกรกมล เต้บำรุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นำคณะอสม. ดีเด่น จังหวัดกระบี่ ร่วมนำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซ้อมการนำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ภาคใต้ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนคร

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. นางกรกมล เต้บำรุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นำคณะอสม. ดีเด่น จังหวัดกระบี่ ร่วมศรีธรรมราชซ้อมการนำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ภาคใต้ ในวันที่ 6-7 มกราคมนี้ ณ ห้องจงกลณี โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมหารือเพื่อวางแผนการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. น.พ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ รองนายแพทย์สาธารณสุข นายวสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา2019 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับการเข้า-ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม ณ...

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและซักซ้อมความเข้าใจตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและซักซ้อมความเข้าใจตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกแห่ง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กระบี่ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ประจำวัน โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุม ณ ห้องปลายพระยา ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

รองนายแพทย์สาธาณรสุขจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และนางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมทีมคณะตรวจเยี่ยมจังหวัดกระบี่ นำโดยนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เยี่ยมจุดตรวจและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 พื้นที่อำเภอลำทับ จำนวน 3 จุด คือ 1.จุดตรวจตำบลทุ่งไทรทอง 2.จุดตรวจตลาดเพชรสุก 3. โรงพยาบาลลำทับ และเวลา 09.30 น. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางเจนจิรา...