สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะเยี่ยมเสริมพลัง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒธรรมอันนดามัน จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.รมน.จังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒธรรมอันนดามัน จังหวัดกระบี่ โดยมีนายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรกุกกะณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายก่อเดช ยะลา...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลกระบี่

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลกระบี่ โดยมีนายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกระบี่ ร่วมต้อนรับ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ สาขากระบี่ มอบรูปเล่ม 40 มาตรการดำเนินการป้องกันโควิด ของห้างฯ พร้อมทั้งมอบกระเช้าเพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดกระบี่

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเต อร์ สาขากระบี่ มอบรูปเล่ม 40 มาตรการดำเนินการป้องกันโควิด ของห้างฯ พร้อมทั้งมอบกระเช้าเพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดกระบี่ โดยมีร.ต.ท.(หญิง) ศิริพร เนตรพุกกณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด สำนักงานประจำจังหวัดกระบี่ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด สำนักงานประจำจังหวัดกระบี่ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ที่ปฏิบัติการดูแลและป้องกันโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 จังหวัดกระบี่ โดยมีนายดำริห์ ประคีตะวาทิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , นายสิทธิโชค เพชรทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป , นางสาวทิพวรรณ หนูทอง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

เยี่ยมและให้กำลังใจ สำหรับการ Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาล ในกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม ผู้ป่วย 7กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลอ่าวลึก กระบี่

7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และปฏิบัติราชการ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึกเยี่ยมและให้กำลังใจ สำหรับการ Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาล ในกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม ผู้ป่วย 7กลุ่มโรคเรื้อรัง (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคไตเรื้อรัง,ระยะ5,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษา, โรคเบาหวานและโรคอ้วน) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค โดยผู้รับบริการฉีดวัคซีน สังเกตุอาการ 30 นาที พบมีอาการปกติ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ผ่านระบบ Zoom Conference ร่วมกับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ผ่านระบบ Zoom Conference ร่วมกับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา พร้อมผู้ดูแลงานยาเสพติดจังหวัดกระบี่ โดยมีสถานพยาบาล ร่วมประเมิน จำนวน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลเหนือคลอง โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลเขาพนม และโรงพยาบาลอ่าวลึก

ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้ง  โรงพยาบาลสนามเรือนจำชั่วคราวกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเรือนจำชั่วคราวกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ต้องขังกรณีป่วย พร้อมนี้ได้ลงดูสถานที่สำหรับเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนาม

ประชุมติดตามการสอบสวนโรค ติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการปร ะชุมติดตามการสอบสวนโรค ติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม นายแพทย์นิเวศน์ อังสุมาลี ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลคลองท่อม นายอนันต์ ลู่เกียง สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลคลองท่อม

ลงพื้นที่ เกาะพีพี อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อประเมินโรงแรม ALQ

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ เกาะพีพี อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยแพทย์หญิง ดวงพร เภาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพีพี นายบุญฤทธิ์ การุญเมธี หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินโรงแรม ALQ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมพีพี ปริ้นเซส รีสอร์ท และ โรงแรมพีพี ชาลี รีสอร์ท และประชุมผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชน ประเด็นการทำ SANDBOX...

ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานห้องคลอด ณ โรงพยาบาลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานห้องคลอด ณ โรงพยาบาลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมี นายแพทย์นิเวศน์ อังสุมาลี ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลคลองท่อม และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ