สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ รพ.สต.บ้านกอตง อ.เขาพนม กระบี่

12 พฤศจิกายน 2562 นางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมสังเกตุการณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ รพ.สต.บ้านกอตง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อสม.ต.เขาดิน จำนวน 36 คน ผู้ประกอบการท่าน้ำเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 2 คน ครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง จำนวน 1 คน ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านช้างตาย จำนวน 1 คน...

นพ.สสจ.กระบี่ ลงติดตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอลำทับ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , ร.ต.ท (หญิง) ศิริพร เนตรพุกกณะ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ลงติดตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอลำทับ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่

รายงานการตรวจ “งานลอยกระทงจังหวัดกระบี่”

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด..รายงานการตรวจ”งานลอยกระทงจังหวัดกระบี่” ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ก่อนช่วงเทศกาลลอยกระทง 2562 ในวันที่ 10 พ.ย.2562 เวลา 20.30-22.30 ภายใต้การสั่งการของ นางสาวทิพวรรณ หนูทอง หน.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ นำโดย นายวรรณพจน์. เสริมสิน พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ บัวแก้ว นวก.สรรพสามิตชำนาญการ สรรพสามิตพื้นที่กระบี่สาขาเมืองกระบี่ นายสหัส ทุมรัตน์ เครือข่ายงดเหล้ากระบี่ นางจิตติมา เสริมสิน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นายนิวัฒน์ บัวแก้ว...

ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมบรรยายโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนและการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมบรรยายโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนและการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุทัย หมั่นเทียนติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี...

ภญ.ติ่งตา มัสการ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ด้านการพัฒนาระบบยาและบริหารเวชภัณฑ์ฯ

ภญ.ติ่งตา มัสการ หัวหน้า และคณะ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ส่งผลงานวิชาการเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการ เรื่องเภสัชกรรมในอนาคต เมื่อวันที่ 31 คุลาคม 2562 – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม centra กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏ..ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ด้านการพัฒนาระบบยาและบริหารเวชภัณฑ์ จากเรื่อง The study of Dynamics renal the function in patients with chronic...

ออกหน่วย พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านคลองพระยา จ.กระบี่

วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สมาชิก พอ.สว. จังหวัดกระบี่ ออกให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านคลองพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีผู้รับบริการ 122คน ตรวจฟัน 11ราย ตรวจมะเร็งเต้านม 19 ราย ตรวจรักษาโรคทั่วไป 92ราย

นพ.สสจ.กระบี่ ลงติดตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออำเภอคลองท่อม ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่

วันที่ 5 พ.ย.62. เวลา 11.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ , นางอนงค์. ภูมิชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ลงติดตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออำเภอคลองท่อม ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่  

29 ตุลาคม 2562 วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติจังหวัดกระบี่ และพระบิดาแห่งแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 ” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ในงานประกอบด้วยพิธีสดุดีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย กิจกรรมคีตมวยไทย เยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

เตรียมความพร้อมรับเสด็จ ประธานกิตติมศักดิ์ พอ.สว.

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะสมาชิก พอ.สว. จังหวัดกระบี่ รับนายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมรับ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดกระบี่ ในเดือน มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง...

นพ.สสจ.กระบี่ เข้าร่วมงาน Run For Lanta ๒ : Mini – Half Marathon

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ , นายสวรรค์ ต่อติด สาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา , เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกาะลันตาเข้าร่วมงาน Run For Lanta ๒ : Mini – Half Marathon...

วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายแพทย์สมบูรณ์ กิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่ ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และให้กำลังใจการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลกระบี่

นพ.สสจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีฯ  

นพ.สสจ.กระบี่ ลงพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกาะลันตา เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายวสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , นางพัชราภรณ์ อาษา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และ นายดำริห์ ประคีตะวาทิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่   และคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะลันตา แห่งใหม่ ณ โรงพยาบาลเกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

นพ.สสจ.กระบี่ ลงเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาพนม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน , โรงพยาบาลเขาพนม , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอตง จังหวัดกระบี่ เพื่อดูสภาพพื้นที่หน่วยบริการและพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

นพ.สสจ.กระบี่ ลงเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้แก่ โรงพยาบาลเหนือ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยคราม อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อดูสภาพพื้นที่หน่วยบริการและพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

นพ.สสจ.กระบี่ ลงเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองท่อม และโรงพยาบาลคลองท่อม เพื่อดูสภาพพื้นที่หน่วยบริการและพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

นพ.สสจ.กระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ได้แก่ โรงพยาบาลลำทับ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำทับ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสม็ดจวน เพื่อดูสภาพพื้นที่หน่วยบริการและพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

นพ.สสจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่

นพ.สสจ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๗ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๖.๐๐ น.) นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๗ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นพ.สสจ.กระบี่ ลงเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออ่าวลึก

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออ่าวลึก ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ,โรงพยาบาลอ่าวลึก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก เพื่อดูสภาพพื้นที่หน่วยบริการและพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน