สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดกระบี่

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09:30 น.  นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุ มคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่

อบรมพนักงานโรงแรมสำหรับกักกันตนเอง(Hotel Isolation) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการดูแลผู้ติดเชื้อของนักท่องเที่ยว และประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสาธารณสุขทางทะเล service plan

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานโรงแรมสำหรับกักกันตนเอง(Hotel Isolation) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการดูแลผู้ติดเชื้อของนักท่องเที่ยว ที่ไม่มีอาการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และในเวลา 09.30 น.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสาธารณสุขทางทะเล service plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขทางทะเล ปีงบประมาณ 2565 และแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานของแต่ละอำเภอ ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

เยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขอำเภอในอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขอำเภอในอำเภอคลองท่อมจังหวัดกร ะบี่ โดยมีนายอนันต์ ลู่เกียง สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม นายแพทย์นิเวศน์ อังสุมาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองท่อม , เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนอำเภอคลองท่อมและหารือแนวทางการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าประชุมเพื่อปรึกษา หารือ ติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข และการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อไปบรรลุตามเป้าหมายที่ไว้วางไว้ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมกราคม 2565 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องพนมเบญจา ชั้น 5 เลขที่ 9/10 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้อ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิหลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2539)...

เยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งในอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงเยี่ยมหน่วยบ ริการสาธารณสุขทุกแห่งในอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายแพทย์ธีรเดช ชนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม , นายพิพัฒน์ พุทธโร สาธารณสุขอำเภอเขาพนม , เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนอำเภอเขาพนม...

เยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุข ในอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุข ในอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (โซนบก = รพ.สต.ห้วยคราม,รพ.สต.ห้วยมัด,รพ.สต.ควนนกหว้า,รพ.สต.โคกยาง,รพ.สต.บางผึ้ง,รพ.สต.ทุ่งประสาน,รพ.สต.คลองเสียด,รพ.สต.นาวง,รพ.สต.ตสิ่งชัน,รพ.สต.คลองขนาน,รพ.สต.คลองยวน) โดยมีนายอำนวย ห้วยลึก สาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง , เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนอำเภอเหนือคลอง...

ประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่โรงแรม ณ ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์ การุณเมธี หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และนางประหยัด กลับผดุง  200165นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ลงประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่โรงแรม กระบี่ ล พลาญ่า รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวักระบี่ ตามมาตรการควบคุมโรค สำหรับเป็นที่กักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อเป็น Alternative Local Quarantine (ALQ)

ตรวจผลิตภัณฑ์และสถานที่เตรียมผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อำเภอคลองท่อม และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันที่ 17 และ 19 มกราคม 2565 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับ พนักงานเจ้าหน้าที่อำเภอ ตรวจผลิตภัณฑ์ และสถานที่เตรียมผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อำเภอคลองท่อม และอำเภออ่าวลึก เพื่อให้คำชี้แนะแนวทางขออนุญาต ตามข้อกฎหมาย พรบ.และประเภทผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และรองรับ การลง พื้นที่ของ อย.ในวันที่ 27 -28 มกราคม 2565

เยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก , นายสัญญา รักษารัตน์ สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก , เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนอำเภออ่าวลึก และหารือแนวทางการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข...