สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 พื้นที่อำเภอเกาะลันตา

 วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางเจนจิรา ศรีกระจ่าง พร้อมด้วยนายสุธี บำรุง งานการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS )สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 พื้นที่อำเภอเกาะลันตา จำนวน 3 จุด คือ 1.โรงพยาบาลเกาะลันตา 2.จุดตรวจบ้านเกาะกลาง 3. จุดตรวจหน้า โรงเรียนบ้านศาลาด่าน ทั้งนี้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่...

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมงานวัน ณ ห้องประชุมสุดมงคล ขั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่ม

พิธีปลูกกัญชาต้นแรกของกระบี่ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย และเยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชาต้นแบบ

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่และคณะ พร้อมคณะโรงพยาบาลกระบี่ สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ร่วมต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ร่วม ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ระเมินแผงจำหน่ายอาหารและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พร้อมภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร สาธารณสุขเมืองกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจป ปี 2564 ในวันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 15.30 น. เพื่อตรวจให้คำแนะนำ ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่แผงจำหน่ายอาหารในเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค และห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

จังหวัดกระบี่ Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.ณ โรงพยาบาลกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจ Kick off และฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มแรก หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนแวค” ล็อตแรกจำนวน 10,000 โดส จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มเป้าหมายตามแผนจัดการวัคซีนของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 5,000 คน โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา เป็นผู้รับวัคซีนกลุ่มแรกของผู้บริหารจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสังเกตการณ์ ติดตามขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างใกล้ชิด...

รับมอบหน้ากากแรงดันลบและบวก พร่อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับมอบหน้ากากแรงดันลบและบวก พร่อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จำนวน 5 ชิ้น และเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ตัว จากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยต้านภัยโควิด-19 โดยมีตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า และตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในจังหวัดกระบี่เป็นผู้มอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ “งานวันอนุรักษ์มรดกไทย”

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน และจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan)

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน และจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan) โดยวิทยากรจากศูนย์อนามัยเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้อายุ และผู้สูงอายุ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

รับฟังการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.40 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับฟังการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2564 โดย ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

รับฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance Safety Solution) โดย บริษัท SCG. Logistics Management

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และนางศรัญญา โชคไพศาล หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) รับฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance Safety Solution) โดย บริษัท SCG. Logistics Management ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุบัติเหตุที่เกิดกับรถพยาบาล โดยการเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ ทำให้กิดการเสียชีวิตหรือทุพพลกาพของผู้ป่วยฉุกเฉินและบุคลากรที่ให้บริการ และมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานคววมปออดภัยของรถพยาบาล สามารถให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาล ร่วมกับบริษัท...