นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2561

  • artical261
  • tinga

30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมยินดีกับนางสาวต่ิ่งตา
มัสการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค