สสจ.กระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ ( National Operation Center of TB : NOC-TB ) ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรค ( National Operation Center of TB : NOC-TB ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ ( National Operation Center of TB : NOC-TB ) ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  โดยมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ

( National Operation Center of TB : NOC-TB ) ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายแพทย์เชี่ยวชาญ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) อายุรแพทย์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบหายใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  สาธารณสุขอำเภอ  นักเทคนิคการแพทย์ และ จนท.งานควบคุมโรคติดต่อ เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ.ห้องประชุม2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่