รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

  • artical020164
  • artical020164_1
  • artical020164_2
  • artical020164_3
  • artical020164_4
  • artical020164_5
  • artical020164_6
  • artical020164_7
วันที่ 2 ม.ค.64เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางเจนจิรา ศรีกระจ่าง งาน EMS สสจ.กระบี่ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ประจำวัน โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่
เวลา 11.00น.ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสุธี บำรุง เจ้าหน้าที่งาน EMS สสจ.กระบี่ ไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 พื้นที่อำเภอเกาะลันตา จำนวน 3 จุด คือ 1. โรงพยาบาลเกาะลันตา  2.รพ.สต.บ้านร่าปู 3. จุดตรวจหน้า รร.บ้านศาลาด่าน  ทั้งนี้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ฝากเน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทุกแห่ง ดังนี้ 1) เน้นมาตรการด้านความปลอดภัย การเข้าถึงจุดเกิดเหตุที่รวดเร็ว ภายใต้ความปลอดภัยของรถพยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน โดยดำเนินการในรูปแบบ New Normal เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  2) เน้นมาตรการด้านกฎหมาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  3) เน้นการอำนวยสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทาง 4) การสุ่มตรวจวัด