Daily Archive: January 5, 2021

ซ้อมการนำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ภาคใต้ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนคร

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. นางกรกมล เต้บำรุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นำคณะอสม. ดีเด่น จังหวัดกระบี่ ร่วมศรีธรรมราชซ้อมการนำเสนอผลงานเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ภาคใต้ ในวันที่ 6-7 มกราคมนี้ ณ ห้องจงกลณี โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมหารือเพื่อวางแผนการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. น.พ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ รองนายแพทย์สาธารณสุข นายวสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา2019 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับการเข้า-ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม ณ...

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและซักซ้อมความเข้าใจตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและซักซ้อมความเข้าใจตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกแห่ง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่