ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและซักซ้อมความเข้าใจตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • artical060164
  • artical060164_1
  • artical060164_2
  • artical060164_3
  • artical060164_4
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและซักซ้อมความเข้าใจตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกแห่ง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่