ประชุมหารือเพื่อวางแผนการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • artical070164
  • artical070164_1
  • artical070164_2
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. น.พ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ รองนายแพทย์สาธารณสุข นายวสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา2019 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับการเข้า-ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่