ขอแสดงความยินดีกับ อสม. ดีเด่นระดับเขต 11 ประจำปี 2564 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

  • artical090164
  • artical090164_1
  • artical090164_2
  • artical090164_3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ขอแสดงความยินดีกับนายอภิริยกฤตณ์ ขาวด้วง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน จังหวัดกระบี่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2564 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช