ติดต่อ สสจ.กระบี่ โทรศัพท์ 075-611012-3 โทรสาร 075-612971

ติดต่อเรา

♦หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

o    กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  • งานธุรการ หมายเลข  114
  • งานการเงินและบัญชี  หมายเลข  111
  • งานพัสดุ  หมายเลข 112

o    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  หมายเลข 120

  • งานข้อมูลข่าวสาร  หมายเลข  121
  •  งานนิเทศและประเมิน  หมายเลข 122
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หมายเลข 125

o    กลุ่มงานควบคุมโรค  หมายเลข 124

  • งานระบาด หมายเลข 123
  •   EMS  หมายเลข 1669

o    กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  หมายเลข 153

o    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  หมายเลข 160

o    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ  หมายเลข 135

o    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  หมายเลข 132

o    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  หมายเลข  142

o    กลุ่มงานนิติการ  หมายเลข 151

o    กลุ่มงานประกันสุขภาพ  หมายเลข 152

o    กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หมายเลข 113

o    กลุ่มงานแพทย์แผนไทย หมายเลข 142