Category: งานEMS

ประชุมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอต่อการปรับปรุงอัตราจ่าย ค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงอัตราจ่ายค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกระบี่(ศรชล) สำนักงานเจ้าท่ากระบี่ ตำรวจน้ำกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลเกาะพีพี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำและเจ้าหน้าที่งาน EMS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กระบี่ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ประจำวัน โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุม ณ ห้องปลายพระยา ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

รองนายแพทย์สาธาณรสุขจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และนางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมทีมคณะตรวจเยี่ยมจังหวัดกระบี่ นำโดยนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เยี่ยมจุดตรวจและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 พื้นที่อำเภอลำทับ จำนวน 3 จุด คือ 1.จุดตรวจตำบลทุ่งไทรทอง 2.จุดตรวจตลาดเพชรสุก 3. โรงพยาบาลลำทับ และเวลา 09.30 น. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางเจนจิรา...

ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และนางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าและตัวแทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และในเวลา 11.30 น.ร่วมตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่  จุดตรวจสี่แยกไฟแดงเทศบาลเขาพนม จุดตรวจป้อมสายตรวจบ้านกอตง อำเภอเขาพนม และโรงพยาบาลเขาพนม...

ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ท่าเรืออุทยานหาดนพรัตน์ธารา จุดตรวจและคัดกรองฯสี่แยกนาเหนือ ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และนายสุธี บำรุง งานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ท่าเรืออุทยานหาดนพรัตน์ธารา จุดตรวจและคัดกรองฯสี่แยกนาเหนือ สี่แยกปากลาว ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จุดตรวจหน้า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา จุดตรวจปกาสัยและโรงพยาบาลเหนือคลอง เวลา 09.30 น. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างาน EMS สสจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ...

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 และตรวจเยี่ยมพื้นที่

วันที่ 30 ธ.ค.63 เวลา 09.30 น. ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางเจนจิรา ศรีกระจ่าง งานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วม ประจำวัน โดยมีนายนันทวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องพนมเบญจา ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ และเวลา11.00น. ไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 พื้นที่อำเภออ่าวลึก และอำเภอปลายพระยา จำนวน 4จุด คือ 1.โรงพยาบาลอ่าวลึก  2.โรงพยาบาลปลายพระยา 3. จุดตรวจสี่แยกหน้า อำเภอปลายพระยา  4.จุดตรวจเซาเทิร์นฝั่งขาเข้ากระบี่...

ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563เวลา 15.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นางดวงพร วัฒนเรืองโกวิท ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางศรัญยา โชคไพศาล หัวหน้างาน EMS และเจ้าหน้าที่  พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 5 จุด คือ 1.โรงพยาบาลกระบี่ 2.โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์  3.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง 4.จุดตรวจบ้านเขาขาว ตำบลเขาคราม  5.จุดตรวจตำรวจทางหลวงกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทุกแห่ง ดังนี้  1) เน้นมาตรการด้านความปลอดภัย การเข้าถึงจุดเกิดเหตุที่รวดเร็ว ภายใต้ความปลอดภัยของรถพยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน...

ประชุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2564

วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้รับผิดชอบงานจากทุกโรงพยาบาล และทุกอำเภอ จำนวน 80 คน

โครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน1669/CPR&AED

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด  โดยมีนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธาน และนายสุรศักดิ์ เนื้อเกลี้ยง ประธานสภานักเรียน โรงเรียนเทศบาล2 คลองจิหลาด กล่าวรายงาน ร่วมด้วย คณะครูอาจารย์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล2คลองจิหลาด จำนวน 114 คน และโรงเรียนหนองทะเลวิทยา จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 184...

กิจกรรมโครงการกอดป่ากอดทะเล ณ หาดยาว อ่าวนาง กระบี่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่ม SAT (Situation Awareness Team)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง และทีมกู้ชีพ อบต.อ่าวนาง ร่วมกันคัดกรอง COVID-19 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา จำนวน 662 คน ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการกอดป่ากอดทะเล ณ หาดยาว อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่