download

แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน ตามหนังสือ ว.246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน ตามหนังสือ ว.246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

การออกหนังสือรับรอง เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

การออกหนังสือรับรอง เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

การออกหนังสือรับรอง เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โพสต์โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2020

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานระดับกรม/จังหวัด ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานระดับกรม/จังหวัด ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขาคณะกรรมการ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขาคณะกรรมการ