ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โปรแกรมระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขาและคณะกรรมการ ICT

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขาและคณะกรรมการ ICT
คำสั่งคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดกระบี่ ปี2562
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานระดับกรม/จังหวัด ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานระดับกรม/จังหวัด
ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม อัพเดต 22 ก.ค. 2563
โดยคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

รายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ขั้นตอนการพิจารณาโครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

 

กรอบเวลาการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

  • ไตรมาสที่1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ส่งรายงาน 1-10 พ.ย. ประชุมพิจารณา ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันส่งรายงาน ส่งรายงานให้เขต เดือนธันวาคม
  • ไตรมาสที่2 เดือน มกราคม-มีนาคม ส่งรายงาน 1-10 ก.พ. ประชุมพิจารณา ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันส่งรายงาน ส่งรายงานให้เขต เดือนมีนาคม
  • ไตรมาสที่3 เดือน เมษายน-มิถุนายน ส่งรายงาน 1-10 พ.ค. ประชุมพิจารณา ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันส่งรายงาน ส่งรายงานให้เขต เดือนมิถุนายน
  • ไตรมาสที่4 เดือน กรกฏาคม-กันยายน ส่งรายงาน 1-10 ส.ค. ประชุมพิจารณา ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันส่งรายงาน ส่งรายงานให้เขต เดือนกันยายน