กลุ่มงาน สสจ.กระบี่

ที่

รายชื่อ ชั้น

อาคาร

1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3

หลังใหม่
2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ

3

หลังใหม่
3 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3

หลังใหม่
4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

2

หลังใหม่
5 กลุ่มงานควบคุมโรค

2

หลังใหม่
6 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

2

หลังใหม่
7 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

2

หลังใหม่
8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

2

หลังใหม่
9 กลุ่มงานทรัพยกรบุคคล 

2

หลังใหม่
10 กลุ่มงานนิติการ

2

หลังใหม่
11 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

2

หลังเก่า
12 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

1

หลังเก่า
13 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

1

หลังเก่า