โปรแกรม ThaiRefer

โปรแกรม Thairefer เป็นโปรแกรมที่ใช้งานออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรมจะเชื่อมต่อกับข้อมูลของสถานพยาบาล ซึ่งเมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วหากต้องการส่งต่อผู้ป่วยก็เพียงแค่ป้อนหมายเลขประจำตัวของผู้ป่วย ซึ่งข้อมูลจะส่งมายังโรงพยาบาลปลายทางอัตโนมัติ ทำให้โรงพยาบาลปลายทางสามารถวางแผนรองรับผู้ป่วยได้ สามารถคำนวนระยะเวลาที่ผู้ป่วยจะมาถึงได้ ซึ่งจะทำให้ระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยวิกฤติ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน โปรแกรมดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการเพิ่มช่องทางด่วนสำหรับส่งต่อผู้ป่วยโรคสำคัญด้วย เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในระยะเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันในระยะเฉียบพลัน มีระบบการค้นหาทะเบียนส่งต่อย้อนหลัง ระบบตอบกลับการรักษาจากสถานพยาบาลปลายทาง ระบบปฏิเสธการส่งต่อพร้อมรายงาน การประเมินคุณภาพการส่งต่อ

 1.  จุดเด่นของโปรแกรม
  1. Simple  : ใช้งานง่าย  หน้าตาของโปรแกรมใช้งาน มีสีแสดงระดับความฉุกเฉิน
  2. Stable   : ความเร็วของการส่งอยู่ในเกณฑ์รับได้ ขึ้นอยู่กับ Internet ต้นทาง /ปลายทาง, spec.computer, server ต้นทาง /ปลายทาง เชื่อมต่อได้หลายโปรแกรม
  3. Seamless : ความต่อเนื่องในการดูแลรักษาแบบไร้รอยต่อ
 2. ความสามารถของโปรแกรม 
  –  พิมพ์ใบส่งตัว ใช้แทนใบ บส.08
  –  ดึงผล Lab , X-ray , ประวัติการใช้ยา  ของโรงพยาบาลต้นทางอัตโนมัติ
  –  แนบไฟล์ EKG , CXR
  –  EKG consult  จะส่งไปยังแพทย์ผ่านทาง  SMS และ E-mail
  –  เชื่อมต่อได้หลายโปรแกรม เช่น HOSxP, HOSxP-PCU, HospitalOS, PMK ฯลฯ
  –  แสดงผลผ่านหน้าจอ monitor ราย case บอกเวลาถึงโดยประมาณคำนวณตามเวลาล้อหมุน ระดับความฉุกเฉิน (triage) ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบทั่วถึงกัน เพื่อการเตรียมพร้อมของโรงพยาบาลปลายทางในการรับผู้ป่วย
  –  ประเมินคุณภาพการส่งต่อ/ระหว่างส่งต่อ และนำข้อมูลคุณภาพมาวิเคราะห์ผลย้อนหลังได้
  –  วัดประสิทธิภาพการประสานงานแบบองค์รวม (ดู Time table) และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  –  มีระบบปฏิเสธการส่งต่อ
  –  ส่งต่อข้อมูลเฉพาะโรค เช่น การส่งต่อโรค Stroke fast track
  –  Refer back : มี 2 แบบ คือ  Refer in  และ  ไม่มี Refer in ข้อมูลการตรวจ ข้อมูลการใช้ยา ผล Lab  ผล X-rays ของโรงพยาบาลปลายทางจะถูกแนบอัตโนมัติเมื่อ Refer back และสามารถพิมพ์ใบส่งกลับได้
 3. คณะทำงาน ประกอบด้วย
  1. แพทย์
  2. พยาบาลวิชาชีพ
  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  4. ผู้รับผิดชอบงานระบบส่งต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 4. ปัจจัยความยั่งยืน

1. ผู้บริหาร       : ต้องชัดเจน เป็นนโยบาย จะยกเลิกใบ refer 3 สี หรือไม่

2. ผู้ประสานงาน : ผู้รับผิดชอบ เช่น ผู้ที่อยู่ศูนย์ refer , ผู้รับผิดชอบของ สสจ., ผู้เป็นพี่เลี้ยง แก้ไขปัญหา
3. ผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม 

วิดีโอการใช้โปรแกรม Thai Refer ในการส่งต่อผู้ป่วย

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบส่งต่อผู้ป่วย ThaiRefer